Säännöt

 

Lepaa Golf ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Lepaa Golf ry ja sen kotipaikka on Hattula.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golf-urheilua ja levittää golf-urheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, lisätä ja vahvistaa jäsentensä henkistä pääomaa ja hyvinvointia sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää innostusta golf-urheiluun. Tarkoituksena on myös golf-urheilun saattaminen nykyistä laajempien kansanryhmien harrastukseksi ja edistää kaikkien golf-urheilusta kiinnostuneiden pyrkimyksiä harrastuksen pariin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • hankkii tarvittavaa välineistöä antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisestiharjoittaa tiedotustoimintaa


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisilla luvilla järjestää rahankeräystä, myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Tämän lisäksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiata nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.


Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan liittymismaksun ja yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämät jäsenmaksut kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta. Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava. Myöhästyneille jäsenmaksuille on suoritettava hallituksen vahvistama viivästysmaksu.


Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon yhdistyksen varsinainen kokous valitsee puheenjohtajan ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain on erovuorossa puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja se voi yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muut tarvittavat henkilöt ja työntekijät sekä määrätä heidän palkkaetunsa.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin.


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään 15.2.ja näiden lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.


Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä päivälehdessä.


10§

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty.


11§

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksut kuluvalle kalenterivuodelle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet 5 §:n mukaisesti
 • valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


12§

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus kokouksissa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Edellisen vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

 

13§

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt varsinaisen kokouksen päättämän jäsenmaksun maksamatta edeltävältä vuodelta.


14§

Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös yhdistyksen purkamisesta yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


15§

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.


16§

Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Hattulassa kesäkuun 8. pnä 2006

Hallitus

  

LeG-uutiset

Kaikki uutiset