Lepaa Golf

Säännöt

Lepaa Golf ry säännöt


Yhdistyksen nimi on Lepaa Golf ry ja sen kotipaikka on Hattula.


Yhdistys voi kuulua jäsenenä golftoimintaan liittyviin, liikuntaa ja urheilua harrastavin yhdistyksiin ja keskusjärjestöön.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golf-urheilua ja levittää golf-urheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä, lisätä ja vahvistaa jäsentensä henkistä pääomaa ja hyvinvointia sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää innostusta golf-urheiluun. Tarkoituksena on myös golf-urheilun saattaminen nykyistä laajempien kansanryhmien harrastukseksi ja edistää kaikkien golf-urheilusta kiinnostuneiden pyrkimyksiä harrastuksen pariin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • hankkii tarvittavaa välineistöä antaa tietopuolista ja teoreettista opetusta
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja, valistustilaisuuksia, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa. Pyrkii vaikuttamaan golfkulttuuria edistävään toimintaan ehdotuksin ja kannanotoin kotipaikkakunnallaan, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti harjoittaen tiedotustoimintaa.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisilla luvilla järjestää rahankeräystä, myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Tämän lisäksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaita nuorisojäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. Kunniapuheenjohtajana voi olla kerrallaan yksi (yksi) henkilö. Kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.


Yhdistyksen varsinaiset ja nuorisojäsenet ovat velvollisia maksamaan mahdollisen liittymismaksun ja yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämät jäsenmaksut kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksun voimassaoloaika on vuosikokousten välinen aika.
Jos jäsen on liittynyt yhdistykseen heinäkuun 1. päivän jälkeen, vahvistaa hallitus jäsenmaksun suuruuden jäljellä olevalta vuodelta. Yhdistyksen hallitus voi suorittaa jäsenhankintakampanjan uusille jäsenille ja määrittää näiden jäsenmaksun suuruuden kampanjakaudelle. Yhdistyksen hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä jäsenmaksut on suoritettava. Myöhästyneille jäsenmaksuille on suoritettava hallituksen vahvistama viivästysmaksu.


Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ja ero tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta, jos hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen päätöksiä tai, jonka katsotaan käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus enemmistöpäätöksellä erottaa yhdistyksestä joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi. Jos erotettu jäsen erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kuukauden kuluessa hallitukselta kirjallisesti sitä vaatii, on erottaminen alistettava yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa tai katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt varsinaisen kokouksen päättämän jäsenmaksun maksamatta edeltävältä vuodelta.


Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen varsinainen kokous on kevätkokous. Kokous pidetään hallituksen lähemmin määräämässä paikassa ja aikana. Kokous pidetään ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen niin määrätessä tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla jäsenistölle joko sähköpostilla, viesteillä puhelimeen, yhdistyksen facebook-sivustolla, sekä yhdistyksen kotisivuilla. Mahdollisuuksien mukaan käytetään kaikkia edellä mainittuja kanavia. Kokouskutsu on toimitettava vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä. Jäsen on oikeutettu käyttämään poissaolevan jäsenen äänioikeutta valtakirjalla. Kukaan ei kuitenkaan saa käyttöä enempää kuin 1/3 kokouksessa edustettuina olevasta äänimäärästä, eikä yhdellä jäsenellä saa olla valtakirjoja viittä (5) enempää.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on henkilövaaleja lukuun ottamatta avoin. Henkilövaaleissa käytetään aina suljettua lippuäänestystä. Jos suljettua äänestystä vaaditaan ja kannatetaan muissakin äänestyksissä, on sellainen toimitettava. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni ja suljetussa äänestyksessä arpa.


Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan. Ylimääräisessä kokouksessa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja, ellei toisin päätetä.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksut kuluvalle toimintakaudelle
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 • vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet 6 §:n mukaisesti
 • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään 15.2.ja näiden lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.

11§
Yhdistyksellä on hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä  on vuosittain vuoron mukaan erovuorossa. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta jäsentä on läsnä. Kokoontuminen voidaan myös suorittaa sähköisesti siihen soveltuvalla sovelluksella tai puhelimitse puhelinkokouksena. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen tehtävä on:

 1. Valita keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtaja.
 2. Valita yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, kapteeni, jäsensihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt
 3. Vahvistaa toimihenkilöiden palkkiot tulo- ja menoarvion puitteissa.
 4. Asettaa alaisuutensa tarpeelliset toimikunnat ja valvoa niiden toimintaa.
 5. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä esitettävät asiat sekä panna täytäntöön niiden päätökset.
 6. Pitää jäsenluetteloa ja hyväksyä uudet jäsenet.
 7. Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta.
 8. Huolehtia tilinpäätöksestä.
 9. Huolehtia muista juoksevista asioista, sekä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

12§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen erikseen määräämät toimihenkilöt, kukin yksin.

13§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 15.2. ja näiden lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.

14§
Esitys sääntöjen muuttamisesta on jätettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta. Päätös sääntöjen muuttamiseksi vaatii, että kokous on siitä yksimielinen tai että kaksi (2) peräkkäistä, vähintään yhden (1) kuukauden välein pidettyä kokousta kumpikin 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä hyväksyy muutoksen. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

15§
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkaminen tai tultua lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

16§
Niissä kohdissa, joissa säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Hattulassa helmikuun 19. pnä 2019
Hallitus

 

Yhteistyökumppanit


 SHAPE  * MERGEFORMAT

 

 

 

 

'>