Tietosuojaseloste

  

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki 523/1999) 10 ja 24 §).
Laatimispäivämäärä  4.2.2018.


REKISTERINPITÄJÄ
Lepaa Golf ry (rek. nro  194.271)
PL 10 13721 PAROLA

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Teemu Lainesalo
teemu.lainesalo@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Lepaa Golf  ry:n(LeG ry) Jäsenrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Lepaa Golf ry:n jäsenyyden hoitamiseen, yhteyden pitoon, tiedotukseen, sekä tietojen tallentamiseen Suomen Golfliiton käyttämiin järjestelmiin (NexGolf Ltd sekä Guomen Golfliiton Verkkotietopalvelu).
Kouluttajien ja seuran vastaavien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon.
Kampanjoihin osallistuneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kampanjan aikana.
Kyselyihin vastanneiden ja palautetta antaneiden henkilötietoja kysytään ja ne voi
halutessaan antaa, jotta henkilöihin voidaan olla yhteydessä.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, syntymäaika, laskutustiedot, kansallisuus.
LeG ry:n verkkosivuille lähetettävään materiaaliin liitetyt  yhteystiedot.
LeG ry:n markkinointitilaisuuksissa kerätyt  yhteystiedot.
Markkinoinnissa, kyselyiden ja palautteen keräämisen yhteydessä voidaan kysyä nimi ja
sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, sekä suostumus yhteydenottoon, mikäli tietojen antaja haluaa että olemme yhteydessä. 


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Jäsentietoja voidaan luovuttaa ja tallentaa Suomen Golfliiton järjestelmiin niiden oman
tietosuojaselosteen mukaiseen käyttöön, pelaajien rekisteröinnin ja tasoituksien ylläpidon, sekä kilpailuihin osallistumisien mahdollistamiseksi.
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
-voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan
lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.


TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
•    Manuaalinen aineisto
Rekisterin tietojen manuaalista käsittelyä vältetään, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, säilytetään manuaaliset aineistot suojatuissa tiloissa. Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.
•    ATK:lla käsiteltävät tiedot
Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka
ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat
sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.
Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja
raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan.


TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.


OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hallinnoijaa poistamaan hänen lomakkeella ilmoittamansa
tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön hallinnoijan yhteyshenkilölle.
 

 

LeG-uutiset

Kaikki uutiset